Bekjendtgjørelse

Ifølge Kongelig allernaadigst Befaling er til Sikkerhed for Skibsfarten fra og til Østersøen oprettet et nyt Fyr paa Forbjerget Stevns eller den saakaldte Stevns Klint i Sjælland. Dette Fyr bestaar af roterende Lamper med sex Reverberer, hvilke dreie sig rundt i tre Minutter, saa at man i denne Tid seer sex stærke Blink, imellem hvilket Lyset forsvinder; dog vil man i Nærheden kunne see Skin af Lamperne mellem Blinkene. Herved udmærker Fyret sig fra det ligeoverfor paa den svenske Kyst ved Falsterboe i Vintermaanederne brændende Steenkuls- eller Blusfyr.
Det nye Fyr paa Stevns Klint er 140 Fod over Vandoverfladen og er anbragt i en bygning som staaer 4400 Fod i Nord 22° Ost (retvisende) fra Høierup Kirke ved den sydlige Kant af Stevns Klint.
Denne bygning vil bestandig blive holdt hvid, og giver derved ogsaa om Dagen et meget kjendeligt Søemærke.
Fyret bliver første Gang antændt den 1ste August indeværende Aar, og vil derefter bestandig blive holdt brændende, fra Paaske til Michelsdag een Time efter Solens Nedgang til dens Opgang, og fra Michelsdag til Paaske en halv Time efter Solens Nedgang til dens Opgang.

Kjøbenhavn
i General-Toldkammer-
og Commerce-Collegio
d. 6te Juni 1818.«

Der blev udfærdiget en kontrakt med godsejer Jakob Scavenius på Gjorslev om at udføre byggeriet for 10.000 rigsdaler. Selve fyrlanternen ville Fyrvæsenet dog selv konstruere og montere. Der var ingen brønd på fyr området, så vandet skulle hentes med hestevogn på de lokale gårde.  Stevns Fyr blev tændt d. 1. aug. 1818. Gjorslev skulle stå for driften af fyret for et beløb på 600 rigsdaler årligt.

Kontreadmiral, Hvid Ridder og Arkitekt Poul von Løvenørn (1751-1826) fik ansvaret for at bygge fyrmesterboligen og fyret.

Fyr og Fyrmesterbolig bygget 1816-18
Fyr og Fyrmesterbolig bygget 1816-18
Tegning Fyr og Fyrmesterbolig
Tegning Fyr og Fyrmesterbolig
Bevogtning af Fyret under 1. verdenskrig
Bevogtning af Fyret under 1. verdenskrig
Fyr opført 1878
Fyr opført 1878

( Kilder:Stevns Lokalhistoriske Arkiv/K. Nielsen - Wikipedia - Fyrtårne.dk)

Seneste kommentarer

Del siden